تمدید مهلت ارزش افزوده تا 22 اردیبهشت 1403

کلیه اشخاص مشمول باقیمانده (حقیقی و حقوقی)

مهلت ارزش افزوده 1403

دستورالعمل شماره 200/1403/501 مورخ 1403/02/09

مخاطبان: مدیران کل محترم امور مالیاتی

موضوع: بخشودگی جرائم موضوع بند (ب) ماده (36) و ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم (فصل زمستان) سال 1402 و تمدید مهلت ارسال صورت معاملات فصلی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم

آشنایی با نرم افزار واسط سامانه مودیان سایان

متن اطلاعیه:

پیرو نامه شماره 200/3766/د مورخ 1403/01/28 با عنایت به درخواست های مکرر مودیان محترم و به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بنا به اختیار حاصل از ماده (191) قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد:

  1. ادارات کل امور مالیاتی موظند امکان بخشودگی صد درصد جرائم موضوع ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و بند (ب) ماده (36) قانون مذکور تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) مودیانی که تا پایان روز شنبه مورخ 1403/02/22 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال 1402 خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروش هایی که صورتحساب های آن ها در سامانه مودیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد کنند، فراهم نمایند.

  2. حسب موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی در اجرای تبصره (3) ماده (10) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده مذکور برای فصل زمستان سال 1402، تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1403/02/26 تمدید می شود.

منبع: تمدید مهلت ارزش افزوده

درخواست دموی رایگان


تمدید مهلت ارسال ارزش افزوده تا 12 اردیبهشت 1403

در پی بخشنامه ای از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی می توانند تا تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری، اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال 1402 را اصلاح و تکمیل نمایند. در صورت اقدام به این امر، مودیان از بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده برخوردار خواهند شد.

متن اطلاعیه:

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد: در اجرای مقررات ماده (3) قانون تسهيل تكالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال 1402 یک ماه پس از پایان دوره مزبور می باشد لیکن باتوجه به درخواست‏های مکرر مودیان مالیاتی و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بنا به اختیار حاصل از ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1403/02/12 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال 1402 خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروش‏هایی که صورتحساب‏های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند امکان برخورداری صد درصدی از بخشودگی جریمه تأخیر موضوع ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 را تا زمان فوق و همچنین جرائم موضوع بند (ب) ماده (36) قانون مذکور را تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) برای موارد مذکور فراهم نمایند.

بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب‏های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان برای دوره چهارم سال 1402 مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورتحساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ 1403/01/31 نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروش‏های نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش فرض دوره چهارم (زمستان) سال 1402 آنها لحاظ شود. در صورت عدم اقدام مؤدی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی اینگونه صورتحساب ها در دوره چهارم سال 1402 (زمستان) آثار مالیاتی آن در دوره اول (بهار) سال 1403 لحاظ می شود.

منبع: مهلت اصلاح و تکمیل اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده