مهلت ارسال فهرست حقوق بگیران تا 20 خرداد

تسلیم الکترونیکی لیست حقوق کارکنان تا 20 خرداد

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

به استناد بخشنامه شماره 12296 /200/د مورخ 1403/02/30 و با عنایت به تغییرات سامانه دریافت فهرست حقوق و دستمزد در اجرای مقررات بند (ث) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم نمودن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنها، بنابر اختیار حاصل از مفاد ماده (191) قانون مالیات های مستقیم به استحضار می رساند:

مودیانی مالیاتی می توانند تا پایان روز یکشنبه مورخ 1403/03/20 نسبت به ارسال فهرست حقوق بگیران خود و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات آن برای حقوق و مزایای فروردین ماه سال 1403 که تاریخ تخصیص یا پرداخت آن تا پایان 1403/01/31 بوده است، اقدام نمایند، امکان برخورداری صددرصدی بخشودگی جرائم موضوع مواد (197) و (199) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ مذکور برای ایشان فراهم می باشد.

آشنایی با نرم افزار واسط سامانه مودیان سایان

منبع: مهلت ارسال فهرست حقوق بگیران