مهلت ارسال صورتحساب در سامانه مودیان

تمدید مهلت سامانه مودیان

نظر به درخواست‌های متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند، پیرو نامه شماره 200/11842/د مورخ 1402/2/27 در خصوص تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی، بدین وسیله عبارت "حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری" در بند (2) نامه مذکور به "حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1402" اصلاح می گردد.

آشنایی با نرم افزار مودیان مالیاتی سایان

ارسال صورت حساب الکترونیکی تا 31 شهریور تمدید شد