انواع نسبت های مالی

آنچه در این مطلب خواهید خواند:
  • تعریف نسبت های مالی
  • انواع نسبت های مالی
    • نسبت های سودآوری
    • نسبت های بدهی
    • نسبت های پوششی
  • نتیجه گیری

تعریف نسبت های مالی

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های مدیریت مالی، نسبت‌های مالی هستند. نسبت های مالی نشان دهنده وضعیت مالی یک شرکت در یک زمان خاص هستند. در واقع، نسبت‌های مالی اطلاعاتی را درباره سلامت مالی شرکت به مدیران، سرمایه گذاران و بورس ارائه می‌دهند. در این مقاله، به بررسی نسبت‌های مالی می پردازیم.

آشنایی با نرم افزار مالی سایان

نسبت‌های مالی

انواع نسبت های مالی

1- نسبت های سودآوری

نسبت‌های سودآوری، به نسبت‌هایی اطلاق می‌شود که میزان سود ساختار مالی یک شرکت را با میزان حجم فروش آن شرکت مقایسه می‌کند. در این رابطه، چند نسبت مهم هستند:

• نسبت سود تقسیم شده به فروش: این نسبت، نشان دهنده درصد سود تقسیم شده بر فروش است. که نشان دهنده عملکرد مالی شرکت و همچنین توانایی آن در به دست آوردن سود از هر فروش است.

• نسبت سود ناخالص به فروش: این نسبت، نشان دهنده درصد سود ناخالص (سود قبل از کسر هزینه‌های مالی و مالیاتی) بر فروش است. این نسبت نشان دهنده سوددهی واقعی شرکت به دلیل آنکه تمامی هزینه‌های مالی و مالیاتی کسر شده‌اند است.

2- نسبت های بدهی

نسبت‌های بدهی، نشان دهنده میزان استفاده از منابع بدهی توسط شرکت است. این نسبت‌ها به شرکت‌ها، سرمایه گذاران و بورس کمک می‌کنند تا بفهمند که یک شرکت چه میزان بدهی دارد. چند نسبت اصل مهم عبارتند از:

• نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: این نسبت، نشان دهنده میزان بدهی شرکت به مقدار حقوق صاحبان سهام است. این نسبت نشان می‌دهد که شرکت چقدر به منابع بدهی نیاز دارد تا سرمایه خود را افزایش دهد.

• نسبت بدهی به دارایی: این نسبت، نشان دهنده میزان استفاده شرکت از منابع بدهی به مقدار دارایی‌های آن است. این نسبت نشان می‌دهد که چقدر شرکت برای تأمین دارایی‌های خود از منابع بدهی استفاده می‌کند.

3- نسبت های پوششی

نسبت‌های پوششی نشان دهنده توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های خود است. این نسبت‌ها نشان می‌دهند که چقدر شرکت توانایی دارد تا بدهی‌های خود را پرداخت کند. چند نسبت اصلی عبارتند از:

• نسبت سود ناخالص به هزینه‌های فوق العاده: این نسبت، نشان دهنده توانایی شرکت در پرداخت هزینه‌های فوق العاده (مانند هزینه‌های اضطراری) است. هرچه این نسبت بیشتر باشد، بهتر است.

• نسبت پوشش بهره: این نسبت، نشان دهنده توانایی شرکت در پرداخت بهره‌های خود به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران است. این نسبت نشان می‌دهد که شرکت چقدر توانایی دارد تا بهره‌های خود را پرداخت کند.

نتیجه گیری

باید توجه داشت که هر شرکت و هر صنعتی خصوصیات خود را دارد و بهتر است که نسبت‌های مالی برای هر شرکت به طور جداگانه بررسی شود و تنها به صورت یک عامل در تصمیم گیری‌ها در نظر گرفته نشود.

همچنین، نسبت‌های مالی تنها یک قسمت از تحلیل مالی هستند و باید دیگر عوامل مهم مانند بازده سرمایه‌گذاری، ریسک و تحلیل SWOT همراه باشند تا تصمیم گیری بهتری صورت گیرد.