گام های برنامه ریزی تولید

گام های برنامه ریزی تولید

  1. تخمین تقاضای محصولات سفارش و تقاضای محصولات خود را پیش بینی نمایید تا بدانید در یک بازه خاص زمانی چه میزان باید تولید انجام شود.

راه های گوناگونی جهت پیش بینی وجود دارد مانند مطالعه روند بازار و تغییرات اقتصادی و یا تخمین بر اساس داده های گذشته که رایج ترین آن ها می باشد.

آشنایی با نرم افزار تولید سایان

2. مشخص نمودن گزینه های دیگر برای تولید ممکن است گزینه های دیگری نیز برای تولید داشته باشید که نیازمند تعدادی ماشین آلات و نیروی انسانی، مواد و زمان است. آمیخته ای از این موارد می تواند به هزینه ها و زمان در تولید کمک بزرگی نماید.

3. انتخاب بهینه ترین ترکیب برای تولید با انتخاب بهینه ترین ترکیب منابع جهت برآورده نمودن تقاضا، ظرفیت عملیاتی سازمان را بیشینه نماید.

4. کنترل باید مطمئن شوید که برنامه ریزی شما در قیاس با چیزی که اجرا شده چقدر همخوانی دارد.

5. تنظیم برنامه برنامه ریزی تولید می بایست انعطاف پذیر بوده تا در صورت تغییر تقاضای مشتریان قابل تطبیق باشد.

علاوه بر آن می بایست ریسک هایی که به هنگام تولید رخ می دهد نظیر خرابی تجهیزات، کسری مواد اولیه و کمبود اپراتورها را در محاسبات خود لحاظ نمایید.