برنامه ریزی تولید

فرآیند تصمیم گیری در خصوص منابعی است که سازمان برای عملیات تولید آینده خود به آنها نیاز دارد در آن از تخصیص منابع، فعالیت های کارمندان، مواد و ظرفیت تولید با صرف هزینه کمتر به منظور رفع نیازهای مشتریان گوناگون استفاده می شود.