ایجاد جدول در مارک داون (Markdown)

در این بخش درباره‌ی ایجاد جدول در مارک داون (Markdown) صحبت میکنیم. در مارک داون (Markdown) ایجاد جدول هم به سادگی امکان پذیر است.

مثال :

First Header | Second Header
------------ | -------------
Content from cell 1 | Content from cell 2
Content in the first column | Content in the second column

خروجی:

First Header Second Header
Content from cell 1 Content from cell 2
Content in the first column Content in the second column