Paragraphs در مارک داون (Markdown)

هر پاراگراف در مارک داون (Markdown) معادل یک خط خالی است، توجه کنید که برای ایجاد پاراگراف جدید باید بین دو بلوک متن، یک خط خالی قرار دهید.

مثال:

Do I contradict myself?
Very well then I contradict myself,

(I am large, I contain multitudes.)

خروجی:

Do I contradict myself?
Very well then I contradict myself,

(I am large, I contain multitudes.)

همچنین شما میتوانید از سایر عناصر مارک داون (Markdown) در پاراگراف‌ها استفاده کنید.