Italic و Bold در مارک داون (Markdown)

Italic و Bold دو عنصر اساسی در قالب بندی متن به شمار می روند. در مارک داون Bold کردن و یا Italic کردن متن به سادگی امکان پذیر است.

ایتالیک (Italic) در مارک داون

برای Italic کردن متن در مارک دوان (Markdown)، کافیست آن متن را بین دو علامت (_) قرار دهید.

مثال:

_Italic کردن متن در مارک دوان (Markdown) بسیار ساده است._

خروجی:

Italic کردن متن در مارک دوان (Markdown) بسیار ساده است.

متن بولد (Bold) در مارک داون

Bold کردن متن هم مانند Italic بسیار ساده است. برای Bold کردن متن آن را بین دو علامت (**) قرار دهید.

مثال:

**Bold کردن متن در مارک دوان (Markdown) بسیار ساده است.**

خروجی:

Bold کردن متن در مارک دوان (Markdown) بسیار ساده است.

خط کشیدن روی نوشته در مارک داون

شما میتوانید به سادگی روی متنی که نوشتید خط بکشید. برای این کار از علامت ~~ قرار می دهیم.

مثال:

~~نوشتن با استفاده از مارک دوان (Markdown) بسیار سخت است.~~

خروجی:

نوشتن با استفاده از مارک دوان (Markdown) بسیار سخت است.

همچنین شما میتوانید از این عناصر در یک خط استفاده کنید و یا آنها را با هم ترکیب کنید.

مثال:

نوشتن با _استفاده_ از **مارک دوان (Markdown)** بسیار ساده است.

خروجی:

نوشتن با استفاده از مارک دوان (Markdown) بسیار ساده است.

مثال:

_**مارک دوان (Markdown)**_

خروجی:

مارک دوان (Markdown)

حالا شما نحوه Bold و Italic کردن متن را در مارک دوان (Markdown) یاد گرفتید.